08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης της Επιχείρησης Λίμνη Βουλιαγμένης

 

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, ΑΦΜ 094336423, διεύθυνση έδρας: Λίμνη Βουλιαγμένης, Λεωφόρος Ποσειδώνος, Τ.Κ. 16671, Βουλιαγμένη Αττικής, τηλ. +30 2108962237, e-mail: [email protected]

 1. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών στη Λίμνη Βουλιαγμένης στη Βουλιαγμένη. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ΄ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 – GDPR).

 1. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στην είσοδο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό καταγραφής είναι προσβάσιμο μόνο από τη Διεύθυνση και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

 1. Χρόνος τήρησης / τοποθεσίες

Τηρούμε τα δεδομένα για δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Οι τοποθεσίες βιντεοεπιτήρησης αναφέρονται παρακάτω:

 • Κεντρική είσοδος / έξοδος
 • Χώροι στάθμευσης
 • Εκδοτήριο εισιτηρίων
 • Κοινόχρηστοι χώροι διέλευσης πεζών & οχημάτων
 1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού: Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε α) να στείλετε ταχυδρομική επιστολή (συστημένη) στην Εταιρεία «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στη Βουλιαγμένη Αττικής, β) να καταθέσετε αυτοπροσώπως το αίτημα στην ανωτέρω διεύθυνση ή γ) να στείλετε e-mail: [email protected]

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679.

 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ή/και τη σχετική εθνική νομοθεσία και τις αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές της αρμόδιας εποπτικής Αρχής, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Online reservations for upgraded areas will resume shortly.

faq

Our operating hours vary throughout the year. Below, you can find our annual schedule:
• 04/03 – 31/03 : 08:00 – 18:00 
• 01/04 – 05/05 : 08:00 – 19:00 
• 06/05 – 15/09 : 08:00 – 20:00 
• 16/09 – 06/10 : 08:00 – 19:00 
• 07/10 – 03/11 : 08:00 – 18:00 
• 04/11 – 02/03 : 08:30 – 16:30

Yes, there is an entrance fee. Please check our price list here for more information.

Not at all! Lake Vouliagmeni warmly welcomes visitors of all ages, ensuring everyone can have a memorable experience.

Absolutely! You’re free to take a refreshing swim in the lake’s crystal-clear waters. Immerse yourself in the therapeutic embrace of nature.

While outside food and drinks are not permitted, we’ve got you covered! Our on-site restaurant and snack bar offer a variety of options to satisfy your hunger and thirst. Check abraOvata restaurant –   abraOvata website 

Definitely! We encourage visitors to book tickets and make reservations in advance for our upgraded areas, especially during peak seasons. You can conveniently do this through the Beach Booking App – Download the app 

Please note that reservations for the main entrance are not possible as we operate on a first-come, first-served basis.

Of course! We provide clean and convenient changing rooms and showers for your comfort and convenience.

Certainly! Lake Vouliagmeni offers event spaces for various occasions. For more information and bookings, kindly contact our team at [email protected]

To maintain the serene atmosphere and natural beauty of the lake, water activities are not available. However, you can still enjoy the peaceful ambiance and breathtaking surroundings while using your swimming gear.

No worries about parking! We provide complimentary parking facilities for our visitors. However, please be aware that availability may vary depending on the time and season.

Unfortunately, pets are not allowed at Lake Vouliagmeni, except for certified service animals. However, you can still enjoy a meal with your furry friend at the pet-friendly abraOvata restaurant.

Lake Vouliagmeni is fully accessible to all visitors, ensuring that everyone can enjoy its beauty and facilities. We have made efforts to provide accessibility features and accommodations to ensure a comfortable and inclusive experience for individuals with disabilities.

Absolutely! Don’t worry if you forget your swimsuit. We have a small retail space where you’ll find towels, goggles, swimsuits, and other essentials.

The temperature of the lake varies depending on the season, ranging from 22 degrees to 29 degrees.

Yes, there are trained lifeguards on duty to ensure your safety during your visit.

Contact us for your Lakeside experience